Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

A Ruffnet Zrt. alkalmazza az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapelveit, és mint felhőszolgáltató, felelősséget vállal a személyes adatok védelméhez szükséges egységes és megfelelő követelmények betartásáért.

Adatfeldolgozási megállapodás (DPA)

Adatfeldolgozóként a Ruffnet Zrt. biztosítja a szükséges adatfeldolgozói megállapodást (DPA)
Itt köthet adatfeldolgozási megállapodást a Ruffnet Zrt.-vel..

Adatvédelmi nyilatkozat

A Ruffnet Zrt. elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Személyes adatait a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően fogjuk felhasználni.

Az Ön jogai

A GDPR értelmében az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek:

Hozzáférési jog - Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a az erre vonatkozó további információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog – Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog – Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték és a feldolgozásnak más jogalapja nincsen, vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha például az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát.

Az adathordozhatósághoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapult.

Tiltakozáshoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amelynek feldolgozása a mi jogos érdekünkön alapszik. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az adatfeldolgozás közvetlenül marketing célokból történik, az érintettnek minden esetben joga van a tiltakozáshoz. Ezen esetben nem használjuk tovább az adatait ilyen célokra.

Hozzájárulás visszavonása – Ha az adatfeldolgozás hozzájáruláson alapult, az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

** Adatok helyesbítésére vagy törlésére az alábbi lehetőségei vannak:
az adatok helyesbítéséről vagy törléséről szóló formanyomtatvány kitöltése
– kapcsolatfelvétel a Ruffnet Zrt. Adatvédelmi osztályával a privacy@ruffnet.hu email címen