Domain név megállapodás

Ruffnet Zrt. a legfelső szintű domain nevek (TLD) - a gTLD-k (általános legfelső szintű domainek) és a ccTLD-k (országspecifikus legfelső szintű domainek) regisztrátora.
A következő Megállapodás („Feltételek” vagy „Megállapodás”) vonatkozik a Ruffnet Zrt.-n („Mi”) keresztül regisztrált vagy átregisztrált domain nevek használatára. Ez a megállapodás integráns részét képezi a Ruffnet Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek („ÁSZF”), és a megfelelő nyilvántartó által nyújtott Regisztrációs szerződéssel, illetve az ISZT Nonprofit Kft. Domainregisztrációs Szabályzatával, vagy az ICANN egységes vitarendezési eljárásával együtt (UDRP) alkotja az Ön és a Ruffnet Zrt. között létrejött Megállapodást a domain nevek használatára és bármilyen domain nevekkel kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozóan.

Ruffnet Zrt. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Cégjegyzékszáma 13 10 041329, EU adószáma: HU23701805. Domain regisztrációval vagy átregisztrálással Ön kijelenti, hogy a jelen Feltételeket elolvasta, megértette és Önre nézve kötelezőnek ismeri el.

A nyilvántartóink feltételeit az alábbi linkeken érheti el:
Domainregisztrációs Szabályzat
ISZT Adatvédelmi Tájékoztató
Regisztrációs Döntnök Szabályzata

A Ruffnet Zrt. nemzetközi domainregisztrációs szolgáltatást is nyújt, amelyre a https://www.webenlet.hu/hun/cib.php linken található Általános Szerődési Feltételek az irányadóak.

Ruffnet Zrt. nem felelős a Szolgáltatásainkhoz társított, de nem rajtunk keresztül regisztrált domain nevekért.

1. Domain név regisztráció és kezelés

 • 1.1. Domain nevet a Ruffnet Zrt. szolgáltatásainak vásárlására vonatkozó megrendelés elküldésével igényelhet. Nem tudjuk garantálni, hogy a megrendelt domain név az Ön nevén kerül regisztrálásra, vagy Ön tudja regisztrálni. Ne alapozzon kizárólag arra a tényre, hogy megrendelést nyújtott be egy domain név regisztrálására, amíg nem küldünk értesítést arról, hogy megrendelését elfogadtuk és domainjét regisztráltuk.
 • 1.2. A domain név regisztrációjára és folyamatos használatára az adott hatóság használati feltételei vonatkoznak, amelyeket a jelen feltételekben is hivatkozunk. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ruffnet Zrt. nem vállal felelősséget arra az esetre, ha hatóság megtagadja a domain név regisztrációját.
 • 1.3. Ha domain nevet regisztrál vagy átregisztrál egy domaint a Ruffnet Zrt.-nél, akkor azt az Ügyfélportálon található domainkezelési felületen kezelheti.
 • 1.4. A domainnevek és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások a Ruffnet Zrt. ÁSZF-je szerint megújíthatók és megszüntethetők. A domain regisztráció díját és a megújítási díjak semmilyen esetben sem térítjük vissza. A különböző TDL-ek maximális megújítási időtartama az adott nyilvántartótól függően változhat. A lejárt domainnevek megújítási díjai a nyilvántartótól függően változhatnak.

2. A regisztrátor adatai

 • 2.1. A regisztrációs folyamat részeként bizonyos adatokat meg kell adnia nekünk, és ezeket az információkat szükség esetén késedelem nélkül frissítenie kell, hogy azok naprakészek, teljesek és pontosak legyenek. Ezeket az információkat az Általános Szerződési Feltételeknek és az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően fogjuk felhasználni. A domain név regisztrációjának feldolgozásához szükséges információkat a megrendelés tartalmazza.
 • 2.2. Ha Ön harmadik félről szolgáltat adatot, akkor ezennel kijelenti, hogy a harmadik felet erről értesítette, és kifejezett előzetes beleegyezését kapta az adatok nyilvánosságra hozatalához és felhasználásához, a ÁSZF-ben és az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint.
 • 2.3. Egyes nyilvántartók megkövetelik, hogy az első regisztráció és/vagy bármilyen változtatás után erősítse meg elérhetőségeit a regisztációs folyamat befejezése vagy frissítése előtt. Amennyiben ez vonatkozik az Ön domainjére, a Ruffnet Zrt. vagy a nyilvántartó e-mailben értesítést küld Önnek az adatok megerősítésével kapcsolatos utasításokról. Ha a megadott határidőn belül nem erősíti meg adatait, domainjét felfüggesztjük vagy töröljük, ami hatással lesz a Ruffnet Zrt. által nyújtott az adott domainnel kapcsolatos szolgáltatások működésére. Kizárólag Ön felel azért, hogy a kapott instrukciók szerint cselekedjen annak érdekében, hogy a domain név regisztrációja megfelelő legyen.
 • 2.4. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a domain név megújításakor a megadandó információk típusa változhat. Ha nem járul hozzá az új információk megadásához, a regisztrációt nem hosszabbítjuk meg.
 • 2.5. Az Ön által megadott információk határozzák meg a domain tulajdonjogát. A Ruffnet Zrt.-n keresztül regisztrált, le nem járt domain nevek esetén, a nyilvántartó elérhetőségétől és követelményeitől függően, az adatokat az Ön Ügyfélportálján keresztül frissíthetjük.
 • 2.6. Kizárólag Ön felelős azért, hogy pontos és naprakész adatokat adjon meg nekünk. Nem vállalunk felelősséget azért, ha az illetékes hatóság az adatok megadásának elmulasztása miatt a domain nevet töri vagy a megújítást megtagadja. Ön felelős minden domain névvel kacsolatos adat megváltozásáért a Ruffnet Ügyfél-portálon.
 • 2.7. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha (a) pontatlan információkat közöl; b) nem tudja haladéktalanul frissíteni az elérhetőségeket; vagy (c) a megadott határidőn belül nem reagál a Ruffnet Zrt. vagy a nyilvántartó megkeresésére a domain név adatainak pontosságáról. Ez a Feltételek megsértését jelenti, és a domain név regisztrációjának felfüggesztését és / vagy törlését eredményezheti.

3. Regisztrációs adatok gyűjtése és felhasználása

 • 3.1. Domain név regisztrációval vagy annak delegálásával Ön kijelenti, hogy megértette és elfogadja, hogy a nyilvántartó vagy az ICANN irányelveket, korlátozásokat és / vagy követelményeket határozhat meg azzal kapcsolatban, hogy a Ruffnet Zrt.-nek a szolgáltatás nyújtása érdekében milyen adatokat kell gyűjtenie, és hogyan használhatja azokat.
 • 3.2. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ruffnet Zrt. elérhetővé teszi az Ön által megadott domain név regisztrációs adatait, vagy hogy a megőrzi ezeket az ICANN, a nyilvántartó, és más harmadik felek részére az ICANN és az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt vagy megengedett módon.
 • 3.3. Ön ezennel kifejezett hozzájárulását adja a domain név regisztrációjával kapcsolatos adatok gyűjtéséhez, felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához, a jelen Megállapodásban, az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint. Ezennel visszavonhatatlanul lemond minden olyan követelésről és perindítási lehetőségről, amely a Ruffnet Zrt. által az adatok felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala miatt felmerülhet.

4. Domain átregisztrálása (Regisztrátor)

 • 4.1. Ön megváltoztathatja egy meglévő domain név regisztrátorát az átviteli szabályzatnak és a vonatkozó nyilvántartó követelményeinek megfelelően. Kizárólag az a természetes, vagy jogi személy kezdeményezheti domain átregisztrálást a Ruffnet Zrt. előtt, aki regisztráltként be van jegyezve az aktuális domain név nyilvántartásba („Domain név tulajdonosa”). A domain átviteli szolgáltatások megvásárlásával Ön kijelenti, hogy Ön a domain név használója, vagy hogy a domain név használója megfelelően felhatalmazta az átregisztrálás kezdeményezésére.
 • 4.2. A domain név átregisztrációjának megkezdéséhez szükséges információkat a megrendelés során gyűjtjük össze. Előfordulhat, hogy az átregisztrációs kérelem benyújtása előtt vagy után további dokumentációt kell benyújtania, amely igazolja a domain használati jogát. Ha a domain név átregisztrálásával egyidejűleg regisztrációs adatok is változnak, akkor azt is kérhetjük, hogy nyújtsa be az átregisztrálásra vonatkozó megfelelő dokumentumoat – igy, pl a felek közötti megállapodást, vitarendezési testület határozatát, bírósági határozatot vagy más megfelelő dokumentumot.
 • 4.3. Átregisztrációs kérelemének sikeres teljesítése után a domain Regisztrátora leszünk.
 • 4.4. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a domain név átregisztrálására az adott nyilvántartó által meghatározott feltételek vonatkoznak. Ruffnet Zrt. nem felelős olyan domainek átregisztrálásáért, amelyek nem felelnek meg az adott átregisztrációs követelményeknek.

5. Személyazonosságot védő szolgáltatások (Whois Védelem)

 • 5.1. Ha Ön a megrendelésben rögzítette, a lehetőségeinktől függően privát domain név regisztrációs szolgáltatást nyújtunk Önnek (ID Protect szolgáltatás). Ha ID Protect szolgáltatást nyújtunk Önnek, akkor Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Regisztrátor által biztosított módon terjesztjük ki Önre a szolgáltatást és a Ruffnet Zrt. nem felelős azért, ha személyazonosságát tévesen hozták nyilvánosságra.
 • 5.2. Az ID Protect szolgáltatás megvásárlásával elfogadja, hogy (i) a szolgáltatások használatának meg kell felelnie az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek; (ii) Ön felelős azért, hogy a domain név kapcsolattartási adatai pontosak és naprakészek legyenek; (ii) nem használhatja a Szolgáltatásokat jogi, nyilvántartási, ICANN vagy egyéb követelmények vagy előírások megkerülése érdekében; (iii) Ön azonnal reagál minden olyan értesítésre, amelyet az ID Protect szolgáltatás használatának eredményeként a nyilvántartó vagy mi küldünk Önnek.

6. Az Ügyfél felelőssége. Jogviták

 • 6.1. Ha a Ruffnet Zrt.-től vásárol domain név-szolgáltatásokat, a domain név az Ön fiókjához kapcsolódik, és kizárólag Ön felel a domain ÁSZF-nek megfelelő kezeléséért, még akkor is, ha a domaint egy harmadik fél regisztrálja vagy tulajdonolja.
 • 6.2. Az Ön és bármely harmadik fél között felmerülő, domain névvel kapcsolatos jogvitát a felek maguk között rendezik. Ruffnet Zrt. peres fél, és nem vesz részt a vitarendezésben. Fenntartjuk a jogot, hogy mikor a jogvita tudomásunkra jut saját belátásunk szerint felfüggesszük vagy töröljük a domain nevet, és / vagy szükséges lépéseket tegyünk a nyilvántartó vagy az érintett nyilvántartó hivatal felé. Ön szavatolja és kijelenti, hogy legjobb tudása és meggyőződése szerint sem a domain név regisztrációja, sem az a mód, ahogyan Ön vagy bármely kapcsolt vállalkozása közvetlenül vagy közvetve használja azt, nem sérti harmadik fél törvényes jogait. A domain nevek tulajdonjogával kapcsolatos jogvitákra az ICANN UDRP az irányadó, ami a jelen megállapodás integráns részét képezi.

A jelen Domain név megállapodás integráns részét képezi a Ruffnet Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek, és az abban meghatározottak szerint módosítható.